MASA International privatumo ir duomenų apsaugos politika

Vadovaudamiesi ES reglamento 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos 15–22 straipsniais ir liepos 11 d. Informacinės ir elektroninės komercijos visuomenės paslaugų įstatymo 34/2002 10 straipsniu, informuojame, kad atsižvelgiant į teises apsaugoti teisėtus interesus, bet kuriuo metu Duomenų tvarkytojui galite pasinaudoti savo teise susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su tvarkymu, taip pat teise į duomenų perkeliamumą. ir jūsų teisę pateikti pretenziją kontrolės institucijai.

ĮMONĖS INFORMACIJA

Įmonės pavadinims: UAB “Perspectus”
Įmonės buveinė: Šimulionio 5-112. Vilnius, Lietuva
PVM kodas: LT100005229213
Įmonės kodas: 302485384
Tel. numeris: +370 6565 3735
El. pastas: [email protected]

Svetainė www.masa-international.lt (toliau – Svetainė) priklauso UAB « Persectus ».

The Web site www.masa-international.lt (hereinafter the “Web Site”) is owned by MASA Internacional.

PRIVATUMO POLITIKA IR DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS TAIKYMAS (žinoma kaip L.O.P.D.) ir ES REGLAMENTAS 2016/679

UAB “Perspectus”, veikianti kaip duomenų tvarkytojas, informuoja savo interneto svetainių vartotojus, kad jie gali sukurti automatizuotą failą, įskaitant tuos asmeninius duomenis, kurie gali būti perduoti minėtai bendrovei dėl šio interneto naudojimo ir pristatymo elektroninius laiškus arba tuos, kurie surinkti naudojant kontaktines formas ar naujienlaiškius, griežtai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų. Jokia informacija nebus perduota trečiosioms šalims, nebent yra teisinis įsipareigojimas.

Vadovaudamiesi gruodžio 13 d. Pagrindinio įstatymo 15/1999 dėl asmens duomenų apsaugos ir ES reglamento 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos nuostatomis, vartotojai gali bet kada pasinaudoti prieigos, taisymo, atšaukimo, nesutikimo teisėmis. , duomenų, kurie galėjo būti surinkti ir saugomi, panaikinimas, (teisė į užmarštį) apribojimas ir perkeliamumas. Norėdami pasinaudoti minėtomis teisėmis, turite kreiptis į UAB “Perspectus” registruotą buveinę raštu arba el. pašto adresu [email protected], bet kuriuo atveju nurodydami temos laukelyje „Asmeninė informacija“. Jūs taip pat turite nurodyti teisę, kuria ketinate pasinaudoti, ir pridėti savo Nacionalinio asmens dokumento kopiją.

Užregistruota informacija, be kita ko, gali būti naudojama teikiant ir (arba) siūlant mūsų paslaugas, rengiant statistiką, viešinant (niekada iš trečiųjų šalių), žurnalams, naujienoms – net ir elektroninėmis priemonėmis – incidentų valdymui ar rinkos tyrimams atlikti.

Tam tikrais atvejais naudotojų pateikti asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims tik siekiant pirmiau nurodytų tikslų ir tik gavus suinteresuotųjų šalių sutikimą. Šis sutikimas bus suprantamas kaip duotas, jei per 15 dienų nuo duomenų pateikimo jam nebus prieštaraujama. Bet kuriuo atveju minėtas sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas raštu, adresuotu turėtojo buveinei, nurodant nuorodą „Pašalinti asmens duomenis“.

Prieiga prie www.masa-international.lt svetainės reiškia sutikimą su visomis šiomis sąlygomis:

NUOSAVYBĖS TEISĖS

Logotipas ir registruotas pavadinimas MASA International, taip pat kiti skiriamieji ženklai (grafiniai ar žodiniai ženklai), esantys šioje svetainėje, priklauso išimtinai MASA International, o tai reiškia, kad ši įmonė yra vienintelė įgaliota juos naudoti.

Šios svetainės turinys, tekstai, vaizdai ir tt, taip pat jų grafinis dizainas ir šaltinio kodas yra saugomi įstatymų dėl pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisių.

Todėl be aiškaus leidimo yra visiškai draudžiama viešai atgaminti, platinti ar perduoti, visiškai ar iš dalies.

DOMENO PAVADINIMAS

Taip pat, kaip nurodyta ankstesnėse pastraipose, domeno „www.masa-international.lt“ pavadinimas išimtinai priklauso UAB “Perspectus”. Piktnaudžiavimas tuo reiškia tų teisių, įgytų registruojantis, pažeidimą ir bus persiekiojama įstatymo numatytomis priemonėmis.

ASMENINIAM NAUDOJIMUI

UAB “Perspectus” aiškiai leidžia vartotojui vizualizuoti, spausdinti, kopijuoti arba saugoti savo standžiajame diske arba bet kokioje aparatinėje įrangoje tą turinį ir turtą, kuriems taikoma išimtinė teisė (išskyrus kompiuterių programinę įrangą). Tam būtina sąlyga, kad tai būtų daroma asmeniniam ir asmeniniam kliento naudojimui, be komercinių ar platinimo tikslų ir nekeičiant, nekeičiant ar nedekompiliuojant anksčiau paminėtų teisių ir turinio. Ši asmeninio naudojimo licencija laikoma suteikta su sąlyga, kad nepažeistas įspėjimas apie autoriaus teises ir pramoninę nuosavybę, be to, vartotojui nebus suteikta jokia licencija.

Bet kokiam kitam šios svetainės turinio ar intelektinės kūrybos naudojimui reikalingas aiškus ir raštiškas UAB “Perspectus” leidimas.

NUORODOS

Tos nuorodos, su kuriomis vartotojai gali susidurti naršydami šioje svetainėje, leidžia jiems išeiti iš svetainės.

Bet kokiu atveju UAB “Perspectus” įsipareigoja padaryti viską, kad jos tinklalapyje nebūtų nuorodų į puslapius, kuriuose yra neteisėto turinio, kurie skatina neteisėtą, rasistinę ar ksenofobinę veiklą ir, apskritai, gali būti linkę prieštarauti žmogaus laisvės principams. ir orumą arba pažeidžia Ispanijos Konstitucijoje ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje pripažintas vertybes ir teises.

Tuo atveju, jei kuris nors vartotojas mano, kad bet kuri šioje svetainėje esanti nuoroda pažeidžia jo teises arba tuo atveju, jei tai mažiausiai pažeidžia, jam tereikia apie tai pranešti išsiųsdamas el. laišką Kontaktuose nurodytu adresu.

UAB “Perspectus” neprisiima atsakomybės už netinkamą mūsų tinklalapio turinio naudojimą, už tai atsako tik asmuo, kuris jį skaito arba naudoja.

SVETAINĖS ATNAUJINIMAS IR KEITIMAS

UAB “Perspectus” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti arba ištrinti informaciją, esančią savo svetainėje, taip pat jos konfigūraciją ir pateikimą, neprisiimdama už tai jokios atsakomybės.

TECHNINIŲ ASPEKTŲ INDIKACIJOS

UAB “Perspectus” neprisiima jokios atsakomybės, kuri gali kilti dėl techninių problemų ar kompiuterinės įrangos gedimų, įvykusių prisijungus prie interneto, taip pat už žalą, kurią gali sukelti tretieji asmenys dėl neteisėtų įžangų, kurių MASA Internacional nekontroliuoja.

Mes taip pat būsime atleisti nuo bet kokios atsakomybės prieš galimą žalą ar žalą, kurią vartotojas gali patirti dėl klaidų, numatytųjų nuostatų ar informacijos praleidimo, kai ji pateikiama iš mums nepriklausančių šaltinių.

PRIEIGOS SĄLYGOS

Prieiga prie UAB “Perspectus” teikiamo turinio yra nemokama ir nemokama.

Kai sudarant sutartį ar kreipiantis dėl informacijos apie tam tikrą paslaugą būtina pateikti asmens duomenis, vartotojai turi garantuoti jų tikrumą, tikslumą, tikrumą ir galiojimą. UAB “Perspectus” įsipareigoja minėtus duomenis tvarkyti automatizuotu būdu pagal jų pobūdį ir paskirtį Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis.

Tais atvejais, kai būtina naudoti prieigos kodus (vartotojo vardą ir slaptažodį), vartotojas įsipareigoja juos naudoti laikydamasis šių apribojimų:

Naudotojo pasirinkti kodai neturi prieštarauti priimtiems moraliniams ir visuotiniams geriems įpročiams, jokiu būdu nepažeisti pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisių, teisių į garbę ir trečiųjų šalių įvaizdį.

Prieigos kodai yra skirti asmeniniam ir išskirtiniam jų savininko naudojimui, o už jų turėjimą ir teisingą naudojimą atsako tik jis pats. UAB “Perspectus” nėra atsakinga už jokią žalą, padarytą vartotojui ar trečiajai šaliai dėl to, kad kiti asmenys naudoja kodus, su vartotojo sutikimu ar be jo.

Tačiau UAB “Perspectus” įsipareigoja laikytis slaptumo teisės dėl vartotojų registruotų ir naudojamų kodų.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Naudojantis UAB “Perspectus” priklausančios svetaines turiniu būtina laikytis šių Bendrųjų sąlygų nuostatų, visų galiojančių teisės aktų nuostatų ir viešai priimtų kaip bendrosios taisyklės reikalavimų, taip pat gerų viešosios tvarkos įpročių.

UAB “Perspectus” leidimu, vartotojai gali naudotis šioje svetainėje siūlomu turiniu ir paslaugomis tik asmeniškai, vengdami bet kokių veiksmų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su komerciniu to panaudojimu.

Bet kokiu atveju vartotojai naudosis UAB “Perspectus” teikiamu turiniu ir paslaugomis pagal galiojančius teisės aktus ir prisiims atsakomybę dėl elgesio ar veiklos, kuri bet kokiu būdu gali būti neteisėta arba žalinga trečiųjų šalių teisėms arba kurie gali pakenkti, trukdyti ar apriboti naudojimąsi šia svetaine kitiems vartotojams.

Vartotojai įsipareigoja neperduoti ir neplatinti per šią svetainę pranešimų, vaizdų, nuotraukų, programinės įrangos, detalių ar turinio, kurie gali:

  • pakenkti arba bet kokiu būdu bandyti pažeisti pagrindines teisės aktais pripažintas teises.
  • skatinti nusikalstamus, įžeidžiančius, šmeižikiškus, smurtinius, veiksmus ar diskriminuojančius dėl lyties, rasės, religijos ar ideologijos arba apskritai, kurie gali prieštarauti įstatymams, moralinei ar viešajai tvarkai.
  • būti klaidingi, dviprasmiški, netikslūs, perdėti, nepadorūs.
  • būti saugomi bet kokių intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių, priklausančių trečiosioms šalims, nebent yra buvęs pakankamas teisėto turėtojo leidimas.
  • sugadinti arba gali pakenkti teisei į garbę, asmeninį intymumą, trečiųjų šalių įvaizdį arba pažeisti bendravimo slaptumo ar konfidencialumo taisykles.
  • turėti virusų ar bet kokios kitos medžiagos ar programos, galinčios pakenkti kompiuterinei įrangai ar sistemoms arba pakeisti jų veikimą.

UAB “Perspectus” pasilieka vienašališką teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo ar pagrindimo neleisti patekti į savo svetainę tiems vartotojams, kurie nesilaiko minėtų Bendrųjų naudojimo sąlygų.

Slapukai (privatumo nustatymai)

Siekdami kuo tiksliau identifikuoti kiekvieną vartotoją, informuojame, kad svetainėje www.masa-international.lt naudojami slapukai. Slapukai yra kompiuterio standžiajame diske saugoma informacija, naudojama serverio ir paslaugos veikimui paspartinti ir optimizuoti. Visi vartotojai gali keisti arba atmesti slapuką. Pastaruoju atveju patariame, kad paslauga gali būti ne tokia greita, o kokybė gali suprastėti. Šia prasme visi pranešimai, kuriuos galime pateikti vartotojui, bus laikomi tinkamai įvykdytais, kai pasinaudojome anksčiau minėta informacija ir priemonėmis. Šiuo tikslu vartotojas teigia, kad visa pateikta informacija yra teisinga, tiksli, teisinga, įsipareigoja informuoti apie visus pranešimo informacijos pakeitimus, naujienas ir būsimus pakeitimus.

Galite pasirinkti, kad jūsų kompiuteris jus įspėtų kiekvieną kartą, kai siunčiamas slapukas, arba išjungti visus slapukus. Tai galite padaryti naudodami savo naršyklės konfigūraciją. Kiekviena naršyklė yra šiek tiek skirtinga, todėl patikrinkite meniu Pagalba, kad sužinotumėte, kaip teisingai keisti slapukus.

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus.

Jei norite sumažinti arba išjungti slapukų naudojimą, galite tai padaryti naudodami savo interneto naršyklę. Toliau pateikiame nuorodas į patarimus, kaip tai padaryti populiariausiose interneto naršyklėse.

Norėdami gauti informacijos, kaip tai padaryti savo mobiliojo telefono naršyklėje, peržiūrėkite savo telefono naudojimo instrukciją.

SOCIALINIŲ PRIJUNGIŲ NAUDOJIMAS - socialinių tinklų kontekste

Facebook

www.masa-international.lt svetainėje naudojami socialinio tinklo facebook.com socialiniai įskiepiai, kuriuos iš JAV tvarko Facebook inc., Palo Alto, USA, (toliau – Facebook). Papildiniai atpažįstami pagal Facebook logotipą arba simbolius "Facebook", "Like" arba "Share".

Kai jie pasiekia bet kurią mūsų svetainę, kurioje yra minėti papildiniai, jie iš pradžių išjungiami. Papildiniai suaktyvinami tik spustelėjus atitinkamą piktogramą. Tai suaktyvinus, sukuriamas ryšys su Facebook ir tuo metu Jūs duodate sutikimą perkelti duomenis į Facebook. Prisijungus prie Facebook, minėtas socialinis tinklas gali valdyti apsilankymą Jūsų asmeninėje paskyroje Facebook. Jiems paspaudus atitinkamą mygtuką, atitinkama informacija iš naršyklės perkeliama tiesiai į Facebook ir ten išsaugoma.

Rekomenduojame susipažinti su Facebook privatumo politika, kad sužinotume duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, paskesnį jų apdorojimą ir šių duomenų naudojimą Facebook, taip pat jų teises ir konfigūraciją bei galimybes apsaugoti savo privatumą.

Jei nenorite, kad Facebook rinktų informaciją apie jus per mūsų svetainę, prieš apsilankydami mūsų svetainėje turite atsijungti nuo Facebook paskyros.

Google +

www.masa-international.lt svetainėje naudojami socialinio tinklo plus.Google.com socialiniai papildiniai, kuriuos iš JAV tvarko Google inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, , USA, („Google“). Papildiniai identifikuojami pagal „Google+“ logotipą arba „Google+“, „Google plus“ arba „+1“ simbolius.

Kai jie pasiekia bet kurią mūsų svetainę, kurioje yra minėti papildiniai, jie iš pradžių išjungiami. Papildiniai suaktyvinami tik spustelėjus atitinkamą piktogramą. Tai suaktyvinus, sukuriamas ryšys su „Google+“ ir tuo metu jūs duodate sutikimą perduoti informaciją „Google“. Kai prisijungiate prie Google+, minėtas socialinis tinklas gali tvarkyti apsilankymą Jūsų asmeninėje paskyroje Google+. Paspaudus atitinkamą mygtuką, atitinkama informacija iš naršyklės perkeliama tiesiai į Google ir ten išsaugoma.

Rekomenduojame susipažinti su Google privatumo politika, kad sužinotume informacijos rinkimo tikslą ir apimtį, jos paskesnį apdorojimą ir kaip Google naudojo šią informaciją, taip pat jų teises ir konfigūraciją bei galimybes apsaugoti savo privatumą.

Jei nenorite, kad Google rinktų informaciją apie jus per mūsų svetainę, prieš apsilankydami mūsų svetainėje turite atsijungti nuo Google+ paskyros.

Vimeo

www.masa-international.lt svetainėje naudojama vaizdo įrašų platforma Vimeo, kurią iš JAV valdo Vimeo LLC, 555 W 18th St New York, New York 10011, USA. „YouTube“ yra platforma, leidžianti atkurti garso ir vaizdo failus.

Kai jie pasiekia bet kurią iš mūsų svetainių, su Vimeo susietas grotuvas, esantis minėtoje svetainėje, prisijungia prie Vimeo, kad užtikrintų vaizdo ir garso failų perdavimą. Prisijungimas prie Vimeo reiškia, kad išsami informacija siunčiama Vimeo.

Rekomenduojame susipažinti su Vimeo privatumo politika, kad sužinotume informacijos rinkimo tikslą ir apimtį, paskesnį jų apdorojimą ir kaip YouTube naudojo šią informaciją, taip pat jų teises ir konfigūraciją bei galimybes apsaugoti savo privatumą.

Twitter

www.masa-international.lt svetainėje naudojami socialinio tinklo Twitter socialiniai įskiepiai, kuriuos iš JAV tvarko „Twitter inc.“, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, („Twitter“). Papildiniai identifikuojami pagal Twitter logotipą arba “Tweet“ simbolį.

Kai jie pasiekia bet kurią mūsų svetainę, kurioje yra minėti papildiniai, jie iš pradžių išjungiami. Papildiniai suaktyvinami tik spustelėjus atitinkamą piktogramą. Tai suaktyvinus, sukuriamas ryšys su Twitter ir tuo metu jūs duodate sutikimą perkelti duomenis į Twitter. Prisijungus prie Twitter, minėtas socialinis tinklas gali tvarkyti apsilankymą jūsų asmeninėje paskyroje Twitter. Paspaudus atitinkamą mygtuką, aptariama informacija iš naršyklės perkeliama tiesiai į Twitter ir ten išsaugoma.

Rekomenduojame susipažinti su Twitter privatumo politika, kad sužinotume informacijos rinkimo tikslą ir apimtį, jų paskesnį apdorojimą ir šių duomenų naudojimą Twitter, taip pat jų teises ir konfigūraciją bei galimybes apsaugoti savo privatumą.